MLAZ sudjelovao na Eurodoc skupštini te konferenciji “Early stage researchers’ training: Which future?”

Eurodoc konferencija pod nazivom „Early stage researchers’ training: Which future?“ održana je u Luksemburgu 20. i 21. travnja 2016. godine. U dva dana održano je 15 predavanja podijeljenih u 5 tematskih cjelina: Goals of postgraduate training, Modern ways of postgraduate training, Cross-border collaboration, Funding schemes in Europe, and Good practices in doctoral training. Katarina Novak, članica Upravnog odbora i ovogodišnji delegat MLAZ-a održala je predavanje na temu „Issues of decreased research funding in Croatia“, u kojem je predstavila rad Udruge i dala pregled rezultata dvaju istraživanja provedena od strane MLAZ-a na populaciji mladih znanstvenika u Hrvatskoj.

katarina_Eurodoc_2016

Ukazala je na problem niskog hrvatskog izdvajanja za istraživanje i razvoj koje iznosi oko 0,79 % BDP-a (ulaganje EU iznosi oko 2,03 % BDP-a) te prema posljednjim projekcijama ima trend pada. Predstavila je rezultate ankete o socio-demografskom statusu mladih znanstvenika, radnoj klimi i percepciji kvalitete poslijediplomskog doktorskog obrazovanja. U izlaganju se osvrnula na nalaz da preko 60 % fakultetskih asistenata i znanstvenih novaka-asistenata drži nastavu preko norme propisane Kolektivnim ugovorom u znanosti i visokom obrazovanju što se može negativno odraziti na njihovu kvalitetu znanstvenih istraživanja i potencijal za bavljenje istima. Ukazala je također i na negativne promjene u psihološkoj dobrobiti i radnom ponašanju mladih znanstvenika različitih područja znanosti kada se približava vrijeme isteka ugovora te na njihovu nisku percepciju zapošljivosti izvan sustava visokog obrazovanja  nakon isteka ugovora.

Dr. Thomas Ekman Jørgensen predstavio je Europsku asocijaciju sveučilišta (European University Association – EUA) koja obuhvaća 850 institucija visokog obrazovanja u 47 država, te im omogućuju suradnju i razmjenu informacija o visokom obrazovanju i propisima istraživanja. EUA nadzire promjene u javnom financiranju ustanova visokog obrazovanja i utjecaj ekonomske krize na javno financiranje sveučilišta u Europi od 2008. godine te su do sada objavili nekoliko detaljnih izvještaja. Navedeni izvještaji dostupni su na:

http://eua.be/activities-services/projects/eua-online-tools/public-funding-observatory-tool.aspx.

Zabilježili su cjelokupni pad financiranja u nekoliko aspekata visokog obrazovanja i upozorili da smanjenje državnog financiranja ne može biti nadoknađeno financiranjem Europske unije. Navedeno je vidljivo na sljedećem grafu, gdje u ukupnoj potrošnji za istraživanje i razvoj za 2014. godinu financiranje iz Obzora 2020 (Horizon 2020 – H2020) predstavlja tek manji udio. Slična je situacija i s financiranjem doktoranada gdje je iz EU Fondova financirano tek 6 % doktoranada.

 

EUA_funding_slide

EUA_funding_slide2

U izlaganju Gereth O’Neilla (PNN, Nizozemska) „Professional PhD programme-connecting companies and PhDs“ predstavljene su ideje koje i MLAZ već neko vrijeme pokušava realizirati, a koje su bile raspravljane s odgovornima u bivšem sastavu MZOŠ-a. Više o idejama nizozemske udruge može se saznati na sljedećem linku: http://www.hetpnn.nl/en/ppp/. Također zanimljivo izlaganje održano je na temu „How to increase international mobility among Polish ESRs, Ukrainian-Polish research cooperation“, a izlagale su ga Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (KRD, Poljska) i Iryna Degtyarova (RMU, Ukrajina). U navedenom predavanju predstavljen je primjer uspješne međunarodne suradnje i pisanja zajedničkih projekata ovih dvaju udruženja doktoranda.

Annual general meeting održan je nakon konferencije: 22. i 23. travnja 2016. godine. Odobrena je niža cijena članarine MLAZ-a za Eurodoc u 2016. godini. Drugog dana sastanka odabrani su novi članovi upravnog odbora i koordinatori radnih skupina koji su dani u nastavku. Članovi upravnog odbora su: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (predsjednik, KRD, Poljska), Julija Baniukevic (dopredsjednik, LJMS, Litva), Péter Miklós Kőmíves (blagajnik, DOSZ, Mađarska), Antoine Dujardin (tajnik, CJC, Francuska), Iryna Degtyarova (član, RMU, Ukrajna), László Kövér (član, DOSZ, Mađarska) i Fulvio Rizzo (član, FUURT, Finska). Radne skupine koje su aktivne trenutno u Eurodocu i njihovi voditelji dani su u nastavku:

  • Employment & Career Development (Sanna Rantakömi, FUURT, Finland; Miia Ijäs,   FUURT, Finska)
  • Policy Research (Andreea Scacioc, THESIS, Njemačka)
  • Gender Equality (Emeline Lesmanne, CJC, Francuska)
  • Mobility (Gareth O’Neill, PNN, Nizozemska)
  • Interdisciplinarity (Yuliya Ovchynnikova, RMU, Ukrajina)
  • Open access (Katharina Müller, THESIS, Njemačka)
  • Governance (Daniëlle van Osch, PNN, Nizozemska)
  • Finance (Clemens Nyffeler, Acionuni, Švicarska)
  • PhD training (Eva Hnatkova, SK RVS, Češka)